SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

YASAL SORUMLULUK VE SİGORTA ÇALIŞMA SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
YASAL SORUMLULUK VE SİGORTA ÇALIŞMA SORULARI
   
1 Ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir?
 
A Taşıma Sözleşmesi
B Kira Sözleşmesi
C Sigorta
D Korunma Sözleşmesi
   
2 Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alınması içeren sigorta nedir?
 
A Kasko
B Mali Sigorta
C Yeşil Karne
D CMR Sigortası
   
3 Yeşil Kart Sigortasının tanımı aşağıda sunulan maddelerden hangisidir?
 
A Kasko Sorumluluk Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.
B Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.
C Yangın Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.
D Taşıyıcı Mali Sorumluluk sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.
   
4 CMR Sözleşmesi kaç tarihinde imzalanmıştır?
 
A 1955
B 1956
C 1958
D 1957
   
5 CMR sözleşmesi hangi ülkede imzalanmıştır?
 
A Roma/İtalya
B Madrid/İspanya
C Paris/Fransa
D Cenevre/İsviçre
   
6 Noter satışı ve aracın trafikten kaydının silinmesi haricinde, kısa süreli Yeşil Kartlar ile tanzim tarihinden itibaren süresi kaç ayı geçen Yeşil Kartlar iptal edilip prim iadesi yapılamaz?
 
A 3 ay
B 6 ay
C 12 ay
D 18 ay
   
7 Uluslararası sevkiyat söz konusu olduğunda hasar ihbarı anında gerekli olmayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Araç ruhsat fotokopileri
B Tır Karnesi
C Tır Sürücüsü Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
D Rezerv notlu hamule senedi / Gümrük tutanağı / Konşimento
   
8 CMR Konvansiyonuna göre kararlaştırılan zaman limiti yoksa ve mal teslim edilemiyor ise, malın taşınmak için teslim alındığı tarihten kaç gün sonra mal kaybolmuş sayılır?
 
A 30 Gün
B 60 Gün
C 75 gün
D 90 Gün
   
9 Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatında geçerli olan adı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Poliçe
B Satış Sözleşmesi
C Pazarlama Sözleşmesi
D Garanti Sözleşmesi
   
10 Taşıyan taşımak için yükü teslim alırken aşağıdakilerden hangisini kontrol etmekten sorumludur?
 
A Parça, paket ve sandık türünden yükleri tartarak teslim almalı
B Gümrük belgelerinin uygunluğunu kontrol etmeli
C Refakat belgelerinin uygunluğunu kontrol etmeli
D Parça sayısı ve paketler üzerindeki işaretleri CMR belgesi ile uygunluğunu kontrol etmeli
   
11 Her durumda mutlaka CMR belgesinde olması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yükleme boşaltma konusunda talimat
B Talimat vermeye yetkili olanların listesi
C Göndericinin adı adresi
D Taşıma işleri organizatörünün adı adresi
   
12 Çalışan, iş akdinin feshinden sonra işe iade davası açmak isterse bu davayı sözleşmenin feshinden itibaren ne kadar zaman sonra açabilir?
 
A Bir ay içinde
B 15 Gün içinde
C 20 Gün içinde
D Üç ay içinde
   
13 Sigortacılar, CMR konvansiyonu tazminat ödeme miktarı belirlenirken kullandıkları 8.33 SDR hesaplamasında malın hangi özelliğini dikkate alırlar?
 
A Cinsi ve ağırlığı
B Brüt ağırlığı
C Adet veya net ağırlık
D Kalitesi
   
14 CMR den kaynaklanan tazminat talepleri için zaman aşımı süresi nedir?
 
A İki Yıl
B Bir Yıl
C Altı ay
D Süresiz
   
15 CMR ye göre bir malın kısmen veya tamamen kaybından, hasarlanmasından dolayı taşıyanın sorumluluğu nedir?
 
A Kilo başına 17.33 SDR
B Kilo başına 8.33 SDR
C Mal bedeli
D Kilo başına 10 SDR
   
16 Sigorta poliçesinin süresi bitmiş ya da yeşil kar larda Green Card Carte Verde Turkiye rumuzu TR üzeri çizilmişse, aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
 
A Türkiyeye girişine izin verilmez.
B Türkiyeye girişine izin verilir.
C Türkiyeye girişine bir defalık izin verilir.
D Türkiyeye girişine Teminat vermesi durumunda izin verilir.
   
17 Yeşil Kart Sigortası tanımı aşağı sunulan maddelerden hangisidir?
 
A Kasko Sorumluluk Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.
B Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.
C Yangın Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir
D Taşıyıcı Mali Sorumluluk sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.
   
18 Trafik kazalarının ihbarı kaç gün içerisinde yapılması zorunludur?
 
A 3
B 5
C 7
D 9
   
19 Yolcuların rahat ve güvenli şekilde yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmek kimin sorumluluğundadır?
 
A Gönderenin
B Taşıma işleri komisyoncusunun
C Taşımacının
D Kargo işletmecisinin
   
20 Sevk mektubu üç nüsha halinde düzenlenerek kimler tarafından imzalanır?
 
A Göndericiye verilir.
B Yükle beraber gider.
C Taşımacı tarafından saklanır
D Gümrük memuruna teslim edilir.
   
21 Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlarda eksik Hatalı Bilgiden sorumlu kim olacaktır?
 
A Acente sorumludur
B Gönderici sorumludur
C Alıcı sorumludur
D Gümrük Komisyoncusu sorumludur
   
22 Sevk mektubunda belirtilen bu mektuba ekli veya kendilerine verilen belgelerin kaybından veya hatalı kullanılmasından doğacak sonuçlardan komisyoncu gibi aynı derecede sorumlu olan kimdir?
 
A Nakliye acentesi
B Alıcı
C Satıcı
D Taşımacı
   
23 Taşımacı
 
A Göndericiye verilir.
B Alıcıya verilir.
C Taşımacı tarafından saklanır.
D Gümrük memuruna teslim edilir.
   
24 Yükün teslim yerine varışından sonra koşullar malların tesliminin engellendiği hallerde taşımacı kimden talimat ister?
 
A Alıcıdan
B TIR Acentesinden
C Göndericiden
D Bankadan
   
25 Taşımacı talimat istemiyle yaptığı ödemelerle bu talimatı yerine getirmenin gerektirdiği masrafları ........................... hakkına sahiptir. Boşluğa gelecek olan aşağıdaki maddelerden hangisidir?
 
A Geri alma
B Yarısını geri alma
C Tahsil etmeme
D Komisyoncudan alma
   
26 Ambalajlanmadıkları veya kötü ambalajlandıkları zaman, özellikleri gereği fire veren veya hasara uğrayan malların ambalajlanmaması veya hatalı ambalajlanmış olması açısından sorumluluk kime aittir?
 
A Taşıyıcıya
B Göndericiye
C Acenteya
D Tır Sürücüsüne
   
27 Sandık veya paketlerin üzerindeki marka veya numaraların yetersiz veya hatalı oluşu sorumluluğu kime aittir?
 
A Taşıyıcıya
B Göndericiye
C Acenteya
D Tır Sürücüsüne
   
28 Aşağıdaki hangi tanım doğrudur?
 
A Taşımacı çalıştırdığı kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yararlandığı diğer kimselerin görevleri sırasında hareket ve ihmallerinden sanki bu hareket ve ihmalleri kendisi yapmış gibi sorumlu değildir..
B Taşımacı çalıştırdığı kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yararlandığı diğer kimselerin görevleri sırasında hareket ve ihmallerinden sanki bu hareket ve ihmalleri kendisi yapmış gibi sorumlu olacaktır.
C Taşımacı çalıştırdığı kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yararlandığı diğer kimselerin görevleri sırasında hareket ve ihmallerinden sorumlu olmayacaktır..
D Taşımacı çalıştırdığı kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yararlandığı diğer kimselerin hareket ve ihmallerinden kendisi yapmış gibi sorumlu olmayıp çalışanlar sorumludur.
   
29 Sigorta sözleşmesindeki taraflardan her birinin diğerine, sözleşmeyi kabul edip etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri, talep edilmemiş olsalar bile, vermesini gerektiren sürece ne ad verilir?
 
A Azami İyi Niyet Prensibi
B Sigorta Edilebilir Menfaat Prensbibi
C Taşıyıcının Malı Teslim Alma Kuralı
D Tazminat Prensibi
   
30 Karayolları motorlu araçlar mali sorumluluk sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde , aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile başlama ve bitiş saatleri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A öğleyin 12:00 da başlar ve gece 24:00 da sona erer
B öğleyin 12:00 da başlar ve öğleyin 12:00 da sona erer
C öğleyin 14:00 da başlar ve gece 24:00 da sona erer
D gece 24:00 da başlar ve gece 24:00 da sona erer
   
31 Aşağıdaki Sigorta çeşitlerinden hangisi zorunludur?
 
A Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk Sigortası
B Otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza Sigortaları
C Tehlikeli maddeler zorulu sorumluluk sigortası
D Hepsi
   
32 Yurtiçi Taşıyıcının Mali Mesuliyetinde gerçekleştirilen fiyatlandırma kaça ayrılır?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
33 Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
 
A CMR
B ATA
C ADR
D Hiçbiri
   
34 Güvence hesabının gelir ve giderlerinin denetimi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?
 
A Hazine Müşteşarlığı
B Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
C Milli Eğitim Bakanlığı
D Başbakanlık Müşteşarlığı
   
35 Yabancı plakalı bir aracın Türkiyede bulunduğu süre içerisinde yeşil kartının dolması halinde söz konusu araca azami kaç günlük süre için yeşil kart tanzim edilebilir,?
 
A 15 gün
B 10 gün
C 7 gün
D 20 gün
   
36 Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının yurtdışında geçerli olan şekline aşağıdakilerden hangisi denir?
 
A CMR
B Yeşil Sigorta
C Kasko
D Sağlık Sigortası
   
37 Yeşil Kart Sigortası Prim Tarifesine göre aşağıdakilerden hangisi 1 yıl için Kamyon-Çekici için ödenen prim miktarıdır.
 
A 1000 Euro
B 1100 Euro
C 1200 Euro
D 1300 Euro
   
38 Yeşil Kart Sigortası Prim Tarifesine göre aşağıdakilerden hangisi Otobüs için ödenen prim miktarıdır.
 
A 750 Euro
B 800 Euro
C 850 Euro
D 900 Euro
   
39 Römork;Bir çekiciye bağlı olmak ve bağlı römork sayısı 4 ü geçmemek kaydı ile her bir römork için ödenen prim miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A 100 Euro
B 150 Euro
C 200 Euro
D 250 Euro
   
40 Araçların Sigorta yaptırması için gerekli olan yetki belgesini aşağıdaki kurumlardan hangisi verir?
 
A Karayolları Genel Müdürlüğü
B Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
C Hazine Müşteşarlığı
D Milli Eğitim Bakanlığı
   
41 Sigorta konusunun birden çok sigortacıya sigorta ettirilmiş olması halinde, zararın, bu sigortacılar tarafından ortaklaşa karşılanması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
 
A Hasara Katılım Prensibi
B Tazminat Prensibi
C Yakın Sebep
D Sigorta Edilebilir Menfaat Prensibi
   
42 Aşağıdaki Sorumluluk Sigortalarından hangisi yapılması gereken zorunlu sigorta çeşitlerindendir?
 
A kasko sigortası
B karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası
C Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
D tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
   
43 Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortası aşağıdakilerden hangisini kapsar?
 
A Seyahat eden Yolcuları
B Otobüs Sürücülerini
C Yardımcılarını
D Hepsi
   
44 Aşağıdakilerden hangisi Taşıma esnasında oluşan hasar ihbarı anında belgelerden değildir?
 
A Poliçe ve Poliçe numarası
B Hasar Tarihi ve Nerede Meydana geldiği
C Araç Ruhsatı ve Kaza Tutanağı
D Aracın Kaskosu
   
45 Aşağıdakilerden Hangisi Karayolu Trafik Kanunudur?
 
A 2918
B 4295
C 4458
D 4217
   
46 Yurtiçi Taşıyıcının Mali Mesuliyet Sigortalarındaki fiyatlarındamaya aşagıdakilerden hangisi etki etmemektedir?
 
A Taşıyıcı firmanın adı, ticari unvanı
B Firmaya ait özmal ve kiralık araçların adedi
C Ağırlıklı olarak taşınan emtianın cinsi
D Ülkerin Para Birimi
   
47 Güvence hesabı kaç yılında yürürlüğe girmiştir?
 
A 2001
B 2007
C 2003
D 20004
   
48 Sevk Mektubu kaç nüshadan meydana gelmektedir?
 
A 3
B 4
C 5
D 6
   
49 Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdaki sigortalardan hangisinin yaptırılması zorunludur?
 
A Zorunlu Mali Sorumluluk Sgortası
B Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
C Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
D CMR Sigortası
   
50 CMR Sigortalarında aşağıdakilerden hangisi hasar ihbarı anında gereklidir?
 
A Poliçe Numarası
B Hasar Tarihi
C Hasarın Nerede Meydana Geldiği
D Hepsi
   
51 Aşağıdakilerden hangisi kasko poliçelerinin ana teminatlarından değildir?
 
A Yangın
B Çarpma
C Çalınma
D Hırsızlık
   
52 Kazaya uğrayan kişilere poliçede gösterilen hak sahiplerine ya da kanuni mirascılarına tazminat ödenmesini sağlayan sigorta türüne ne denir?
 
A Zorunlu Karayolu Trafik Sigortası
B Tekne Mali Sorumluluk Sigortası
C Ferdi Kaza Sigortası
D Yeşil Kart Sigortası
   
53 CMR ye göre alıcı gönderilen taşınan malı teslim aldıktan sonra hasara ait durumu kaç gün içinde taşıyıcıya bildirmek zorundadır?
 
A Hasarı açıkça gördüğü hallerde 21 .görülmediği hallerde teslimden itibaren 7 gün içinde
B Hasarı açıkça gördüğü hallerde hemen görülmediği hallerde teslimden itibaren 3hafta gün içinde
C Hasarı açıkça gördüğü hallerde 7 gün .görülmediği hallerde teslimden itibaren 28 gün içinde
D Hasarı açıkça gördüğü hallerde hemen, görülmediği hallerde teslimden itibaren 7 gün içinde.
   
54 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hangi kanuna tabi olarak düzenlenmiştir?
 
A Borçlar kanunu
B Sigorta Murakabe Kanunu
C Türk Ticaret Kanunu
D Karayolları Trafik Kanunu(2918 sayılı)
   
55 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında sigortacı, talep edilen tazminat ve giderleri hak sahibinin gerekli belgeleri sigortacıya bildirdiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta teminat limitleri dahilinde öder?
 
A 5 iş günü
B 7 iş günü
C 8 iş günü
D 10 iş günü
   
56 Sigorta şirketlerince meydana gelen Trafik Kazası sonrasında aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
 
A Kaza Tutanakları
B Alkol Raporu
C Rusat ve Ehliyet
D Motorlu taşıta ait egzoz emisyon Ruhsatı
   
57 Mali Sorumluluk sigortası yaptırmayan araçlara ne gibi bir cezai işlem uygulanır?
 
A Ruhsata el koyulur
B Ehliyete el koyulur
C Araç Trafikten men edilir ve para cezası verilir.
D Sürücüye para puanı verilir.

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI