SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
   
1 Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kırmızı hat
B Sarı hat
C Yeşil hat
D Mavi hat
   
2 Gümrük mevzuatımıza göre, eşyanın fiziki muayenesine gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hat aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kırmızı hat
B Sarı hat
C Mavi hat
D Yeşil hat
   
3 Gümrük mevzuatımıza göre, eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kırmızı hat
B Sarı hat
C Mavi hat
D Yeşil hat
   
4 Gümrük mevzuatımıza göre, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam ve kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı gümrük rejimi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Transit rejimi
B İhracat rejimi
C Hariçte işleme rejimi
D Dahilde işleme rejimi
   
5 Gümrük ve TIR mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi TIR karnesi kapsamında taşınan eşyanın gümrükten geçişi esnasında gümrüğe sunulması gerekli olan belgelerden değildir?
 
A TIR Karnesi
B Karayolu Taşıtı Onay Belgesi
C CMR Belgesi
D Taşıt Kartı
   
6 Gümrük mevzuatımıza göre, Eşyanın Gümrük Mühürü Altında Taşınması İçin Karayolu Taşıtı Onay Belgesi, hangi merci tarafından verilir?
 
A Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
B Ulaştırma Bakanlığı
C TOBB
D Gümrükler Başmüdürlükleri tarafından yetki verilen Gümrük İdareleri
   
7 Gümrük mevzuatımıza göre, Eşyanın Gümrük Mühürü Altında Taşınması İçin Karayolu Taşıtı Onay Belgesi, Gümrükler Başmüdürlükleri tarafından yetki verilen Gümrük İdarelerince ne kadar süreyle verilir?
 
A 1 yıl
B 2 yıl
C 4 yıl
D 5 yıl
   
8 Gümrük mevzuatımıza göre, “Serbest dolaşımda bulunan eşya” deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 
A Yurtdışında serbestçe alım-satımı yapılan eşya
B Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın, Gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre Türk menşeli sayılan eşya
C Yurtdışından ithal edilip ülke topraklarından geçirilerek başka bir ülkeye götürülen eşya
D Yurtdışından ithal edilip serbest bölgelere taşınan eşya
   
9 Transit Rejimine tabi tutulan Eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kaç şekilde taşınabilir?
 
A 3
B 4
C 5
D 6
   
10 Antrepolar kendi aralarında kaç bölüme ayrılır?
 
A 2
B 3
C 4
D 5
   
11 Gümrük mevzuatımıza göre, Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, gümrük işlemleriyle ilgili bütün belge ve bilgileri gümrük kontrolu amacıyla kaç yıl süreyle saklamak zorundadırlar?
 
A 1 Yıl
B 2 Yıl
C 5 Yıl
D 10 yıl
   
12 Gümrük mevzuatımıza göre, gümrüğe sunulan eşya için Özet Beyan verme süresi nedir?
 
A Eşyanın gümrüğe sunulduğu gün mesai bitimne kadar
B Eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar
C Eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen 1 hafta içinde
D Eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen 30 gün içinde
   
13 Gümrük mevzuatımıza göre, gümrüğe sunulan özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, buna ilişkin işlemler özet beyanın verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde tamamlanır?
 
A 7 gün
B 10 gün
C 20 gün
D 30 gün
   
14 Gümrük mevzuatımıza göre, Yolcu beraberi eşyanın, gümrüğe sunulmasından sonra geçici depolanma statüsünde bulanabileceği süre nedir?
 
A Özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün
B Özet beyan verildiği tarihten itibaren 20 gün
C Özet beyan verildiği tarihten itibaren 1 ay
D Özet beyan verildiği tarihten itibaren 3 ay
   
15 Gümrük mevzuatımıza göre, aşağıdakilerden hangisi gümrük gözetimi altındaki eşyanın Elleçlenmesi kapsamında değildir?
 
A Eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi
B Eşyanın yerinin değiştirilmesi
C Eşyanın büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması
D Eşyaya ait gümrük vergisinin ödenmesi
   
16 Uluslararası eşya taşımacılığında kullanılan ATA Karnesi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Uluslararası Eşyaların Geçici Kabulü Sözleşmesi ve ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir
B TIR Sözleşmesi ve ekleri kapsamında, eşyaların uluslararası taşıması için düzenlenen tüm giriş, çıkış yada transit ülke gümrük makamları tarafından kabul gören bir garanti belgesidir
C Çok taraflı kota dahilinde UBAK üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılan transit taşımalar için tahsis edilen karayolu izin belgesidir
D CMR Sözleşmesine göre düzenlenen bir sigorta belgesidir
   
17 Uluslararası eşya taşımacılığında kullanılan TIR Karnesi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Uluslararası Eşyaların Geçici Kabulü Sözleşmesi ve ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir
B Çok taraflı kota dahilinde UBAK üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılan transit taşımalar için tahsis edilen karayolu izin belgesidir
C TIR Sözleşmesi ve ekleri kapsamında, eşyaların uluslararası taşıması için düzenlenen tüm giriş, çıkış yada transit ülke gümrük makamları tarafından kabul gören bir garanti belgesidir
D CMR Sözleşmesine göre düzenlenen bir sigorta belgesidir
   
18 Uluslararası eşya taşımacılığında kullanılan UBAK Belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Uluslararası Eşyaların Geçici Kabulü Sözleşmesi ve ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir
B TIR Sözleşmesi ve ekleri kapsamında, eşyaların uluslararası taşıması için düzenlenen tüm giriş, çıkış yada transit ülke gümrük makamları tarafından kabul gören bir garanti belgesidir
C Çok taraflı kota dahilinde UBAK üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılan transit taşımalar için tahsis edilen karayolu izin belgesidir
D CMR Sözleşmesine göre düzenlenen bir sigorta belgesidir
   
19 TIR mevzuatımıza göre, aşağıdakilerden hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınamaz ?
 
A Sigara
B Şarap
C Bira
D Kağıt
   
20 Gümrük mevzuatımıza göre, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’nin kapsamı nedir?
 
A Türkiye karasuları, iç suları ve hava sahasını da kapsayan Türkiye Cumhuriyeti toprakları
B Türkiye Gümrük kapıları
C Türkiye’deki Serbest Bölgeler
D Türkiye Cumhuriyeti Gümrük idarelerinin bulunduğu yerler
   
21 Tır Sözleşmesine göre Karayolu Taşıt onay Belgesi aşağıdaki araçlardan hangisine verilir?
 
A Kamyonlar
B Özel amaçlar için kullanılan araçlar
C Römörk ve Yarı Römörk
D Hepsi
   
22 Hangi süreçte gümrük yükümlülüğü sona erer?
 
A Vergilerin ödenmesi
B Vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi
C Gümrük Beyannamesinin iptal edilmsi
D Hepsi
   
23 TIR mevzuatına göre, bir TIR taşımasında hareket ve varış gümrük idarelerinin sayısı en fazla kaç olabilir?
 
A 2
B 3
C 4
D 5
   
24 Gümrük mevzuatımıza göre, TIR çekicilerinin standart depolarında mevcut bulunan ve gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilebilecek maksimum yakıt miktarı ne kadardır?
 
A 350 litre
B 500 litre
C 550 litre
D 1000 litre
   
25 Gümrük ve TIR mevzuatına göre, serbest bölge boşaltmalı bir taşımada verilen transit sürenin aşılmaması için aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılır?
 
A Araç, serbest bölgeye geldiğinde ithalatçı firmanın sbif (serbest bölge işlem formu) düzenlemesi beklenir
B Araç, serbest bölgeye geldiğinde muhafaza giriş kaydı öncelikle yaptırılır
C Araç, serbest bölgeye geldiğinde TIR parkına çekilir
D Araç, serbest bölgeye geldiğinde alıcı firmanın talimatı beklenir
   
26 TIR mevzuatına göre, son geçerlilik gününde veya bugünden önce hareket noktasındaki gümrük idaresince kabul edilen TIR karneleri varış noktasındaki gümrük idaresinde nasıl işlem görür?
 
A TIR taşımacılığı sonuçlanıncaya kadar geçerlidir
B Geçersizdir
C İşleme alınmaz
D İptal edilir
   
27 TIR mevzuatına göre, yolculuk sırasında süresi dolan Karayolu Taşıtı Onay Belgesi nasıl işlem görür?
 
A O yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak kabul edilir
B Geçersizdir
C İşleme alınmaz
D İptal edilir
   
28 Üzerinde silinti veya kazıntı bulunan TIR Karneleri Gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?
 
A Kabul edilir
B İşleme alınır
C Kabul edilmez
D İptal edilir
   
29 Gümrük mevzuatımıza göre, aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimlerinden biri değildir?
 
A Serbest dolaşıma giriş rejimi
B Transit rejimi
C Dahilde işleme rejimi
D Geçici ihracat rejimi
   
30 Gümrük mevzuatımıza göre, gümrük beyanı aşağıdaki hangi şekilde yapılamaz?
 
A Yazılı olarak
B Sözlü olarak
C Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla
D Telefonla
   
31 Gümrük mevzuatımıza göre, gümrük işlemleriyle ilgili belge ve bilgilerin 5 yıl süreyle saklanmaması durumunda Gümrük Kanunu’nda belirtilen usulsüzlük cezası miktarı kaç kat olarak uygulanır?
 
A 2 kat
B 3 kat
C 4 kat
D 5 kat
   
32 Gümrük ve TIR mevzuatımıza göre, Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri 24 saate kadar aşması halinde Gümrük Kanunu’nda belirtilen usulsüzlük cezası miktarı kaç kat olarak uygulanır?
 
A 2 kat
B 3 kat
C 4 kat
D 5 kat
   
33 Gümrük ve TIR mevzuatımıza göre, karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşıtların denetlenmesi bitmeden veya ilgili gümrük idaresinin izni alınmadan sözkonusu taşıtlara yük ve yolcu alarak yoluna devam etmesi halinde Gümrük Kanunu’nda belirtilen usulsüzlük cezası miktarı kaç kat olarak uygulanır?
 
A 2 kat
B 3 kat
C 4 kat
D 5 kat
   
34 Gümrük ve TIR mevzuatımıza göre, Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının önceden belirlenmiş yollar dışında seyretmesi halinde Gümrük Kanunu’nda belirtilen usulsüzlük cezası miktarı kaç kat olarak uygulanır?
 
A 3 kat
B 4 kat
C 5 kat
D 8 kat
   
35 Gümrük ve TIR mevzuatımıza göre, TIR işleminin bir Akit Tarafın Varış Noktası Gümrük İdaresine eşyanın tam ve eksiksiz olarak teslim alınması veya çıkış gümrüğünden çıkış yapmasına müteakip TIR karne giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgileri karşılaştırılarak çakıştırılması suretiyle yerine getirilmesi aşağıdakilerden neyi ifade eder?
 
A TIR işleminin sona ermesini
B TIR işleminin başlamasını
C TIR işleminin ibrasını
D TIR işleminin onaylanmasını
   
36 TIR Sisteminde kefil kuruluşla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Kefil kuruluş, TIR işlemleri ile ilgili olarak bir yolsuzluğun tespit edilmesi durumunda ilgili ülkedeki gümrük kanunlarına ve yönetmeliklerine göre ödenmesi gereken ithal ve/ya ihraç vergi ve resimleri ile bunlara ilişkin gecikme faizlerinin ödenmesinden, yolsuzluğu yapan kişilerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur
B Kefil kuruluşun sorumluluğu, yalnız TIR karnesinde yazılı eşyayı kapsamaz, aynı zamanda, bu karnede yazılı olmamakla birlikte karayolu taşıtının mühürlü kısmında veya mühürlü konteynerde mevcut eşyayı da kapsar, fakat bundan başka hiçbir eşyayı kapsamaz
C Ülkemizde TIR Karnelerini vermek ve "kefil kuruluş" olmakla TOBB yetkili ve görevlidir
D Kefil kuruluşlar, yolsuzluk nedeniye taşımacıdan tahsil edilemeyen vergi ve resim kaybının tamamını ödemek zorunda değildir
   
37 TIR karnesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır
 
A IRU tarafından basılır
B Ülkemizde TOBB adına TIR işlemlerini yürütmekle görevlendirilen Odalar tarafından dağıtılır
C TIR Karnesi tek bir TIR taşıması için düzenlenir
D Tüm TIR karnelerinin (4, 6, 14, 20 yapraklı) geçerlilik süresi, TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren 90 gündür
   
38 Gümrük mevzuatımıza göre, aşağıdakilerden hangisi gümrük beyannamesi düzeltme işlemlerinden biri değildir?
 
A Hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizilirek yanına doğrusu yazılır
B Beyan sahibi tarafından imzalanır
C Hatalı yazı kazınır yada silinir ve yanına doğrusu yazılır
D Tescil sırasında resmi mühürle mühürlenir
   
39 TIR mevzuatımıza göre, aşağıdakilerden hangisi TIR karnesi düzeltme işlemlerinden biri değildir?
 
A Hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizilip doğrusu yazılır
B Düzeltmeler ve ilavelerin yanına değişikliği yapan kişi tarafından imza edilir
C Hatalı yazı kazınır yada silinir ve yanına doğrusu yazılır
D düzeltme tescil sırasında resmi mühürle mühürlenir
   
40 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre verilen para cezaları ne kadar süre içinde karara bağlanıp, tebliğ edilmediği takdirde zamanaşımına uğrar?
 
A Bir Yıl
B Üç Yıl
C Beş Yıl
D On Yıl
   
41 TIR mevzuatımıza göre, aşağıdakilerden hangisi TIR sürücülerinin uymak zorunda olduğu yasaklardan biri değildir?
 
A Uluslararası eşya taşıyan TIR araçları belirlenen güzergahlar dışında hareket edemezler
B TIR sürücüleri denetleme ve konaklama noktalarına kendilerine bildirilen müddetler içinde gelmeye ve Türkiye’de izledikleri güzergahların genel geçiş süresine uymaya mecburdurlar
C Türkiye’den transit geçen araçlar, yerleşim bölgelerinde duramazlar ve park edemezler
D Uluslararası eşya taşıyan TIR araçlarının ülkenin stratejik tesisleri yakınında park etmeleri, film ve fotoğraf çekmeleri yasaktır
   
42 TIR sözleşmesine göre, bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir, fakat hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı kaçı geçmemelidir?
 
A Dördü
B Altıyı
C Altıyı
D Onu
   
43 Kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usul ve esasları hangi Kanun ile belirlenmiştir?
 
A Gümrük Kanunu
B Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
C Türk Ceza Kanunu
D Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
   
44 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, herhangi bir eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal etmek fiili hangi suçu teşkil eder?
 
A Kaçakçılık
B Kaçakçılığa Teşebbüs
C Resmi Evrakta Sahtekarlık
D İzinsiz İthal
   
45 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, ithal eşyası için “Gümrüklenmiş Değer” aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek, eşyanın CIF kıymeti
B Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek, eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamı
C Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek, eşyanın FOB kıymeti
D Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek, eşyanın FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamı
   
46 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer mali yükümlülükler ne olarak tanımlanmıştır?
 
A Gelir Vergisi
B Kurumlar Vergisi
C Gümrük Vergileri
D Katma Değer Vergisi
   
47 Gümrük ve Kaçakçılıkla Mücadele mevzuatımıza göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, gümrük ve gümrükleme ile ilgili kaçakçılık eylemlerini kendisine konu edinmektedir
B Kaçak eşyayı bilerek taşımak ve satmak suç teşkil eder
C Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kımen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye’ye ithal etmek suçtur
D İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı Türkiye’den ihraç etmek suç teşkil etmez
   
48 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal eden kişi,
 
A Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır
B Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır
C Altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır
D Üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır
   
49 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiye’ye ithal eden kişi,
 
A Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır
B Altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır
C Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır
D Üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır
   
50 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar ve kabahat fiilleri, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile,
 
A Cezalandırılmaz
B Ceza yarı oranda azaltılır
C Ceza üçte bir oranında azaltılır
D Tamamlanmış gibi cezalandırılır
   
51 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar ve kabahat fiilerini işlemeye teşebbüs,
 
A Kaçakçılık suçu işlemek amacıyla, icra vasıtalarının hazırlanması, ancak failin kendi isteği ile vazgeçmesini ifade eder
B Kaçakçılık suçu işlemek kastı olmaksızın, Kanun’da suç veya kabahat olarak tanımlanan fiillerden birini işlemeyi i ifade eder
C Kaçakçılık suçu işlemek amacıyla, icra vasıtalarının hazırlanması, ancak failin kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesini ifade eder
D Kaçakçılık suçu işlemeyi planladığı halde, korkarak bu fiili işlemekten vazgeçmeyi ifade eder
   
52 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza,
 
A İki kat artırılır
B Üç kat artırılır
C Dört kat artırılır
D Beş kat artırılır
   
53 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza,
 
A Yarı oranında artırılır
B İki kat artırılır
C Üç kat artırılır
D Beş kat artırılır
   
54 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri,
 
A Gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşyaya elkonur
B Gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir
C Gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşyaya elkonur
D Gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir
   
55 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun suç saydığı fiilleri önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olanlar aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Gümrük Müsteşarlığı personeli
B Emniyet Genel Müdürlüğü personeli
C Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli
D Hepsi
   
56 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, kaçak zannı ile eşya yakalanması halinde muhbir ve elkoyanlara,
 
A Kanundaki esas ve usullere göre ikramiye ödenir
B Mülki Amirlerce Takdirname verilir
C Mülki Amirlerce teşekkür edilir
D Mülki Amirlerce koruma sağlanır
   
57 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, kaçak zannı ile eşya yakalanması halinde verilecek ikramiyenin,
 
A Yüzde yetmişbeşi muhbirlere, yüzde yirmibeşi elkoyanlara verilir
B Yüzde yirmibeşi muhbirlere, yüzde yetmişbeşi elkoyanlara verilir
C Yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi elkoyanlara verilir
D Yüzde yetmişi muhbirlere, yüzde otuzu elkoyanlara verilir
   
58 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, kaçak zannı ile eşya yakalanması halinde muhbir ve elkoyanlara verilecek ikramiyelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yakalanan silah ve mermiler ile benzeri maddelerin kanunda belirtilen yöntemle belirlenen değeri yine kanunda belirtilen oranda ve sürede muhbir ve elkoyanlara eşit olarak pay edilip ödenir
B Yakalanan her türlü uyuşturucu maddenin kanunda belirtilen yöntemle belirlenen değerinin tamamı yine kanunda belirtilen sürede muhbir ve elkoyanlara eşit olarak pay edilip ödenir
C İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin yarısı elkoyanlara ödenir
D Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez
   
59 Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönündeki durumunu aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
 
A Gümrük Vergileri
B Gümrük Statüsü
C İthalat Vergileri
D İhracat Vergileri
   
60 Yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümüne ne ad verilir?
 
A Gümrük Vergisi
B KDV
C Özel İthalat Vergisi
D Tarım Vergisi
   
61 Türkiye Cumhuriyeti topraklarını, karasularını, iç sularını ve hava sahasını kapsayan bölgeye ne ad verilir?
 
A Türkiye Kıta Sahanlığı
B Türkiye Gümrük Bölgesi
C Türkiye Karasularaı
D Turkiye Hava Sahası
   
62 Gümrük yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu bütün kişilere ne ad verilir?
 
A Yükümlü
B Memur
C Mükellef
D Kontroler
   
63 Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasını nasıl ifade edilmektedir?
 
A Gümrük Beyanı
B İhracat Beyanı
C Özet Beyan
D Konşimento
   
64 Gümrük mevzuatımıza göre, aşağıdakilerden belgelerden hangisi özet beyan olarak kabul edilmez?
 
A TIR Karnesi
B Serbest Bölge İşleme Formu
C Konşimento
D Sipariş Mektubu
   
65 TIR mevzuatına göre, Gümrük uygulamasında Karayolu Taşıtı Onay Belgesi aşağıdakilerden hangisinde aranmaz?
 
A Kamyonlarda
B Özel amaçlar için kullanılan taşıtlarda (soğuk hava tertibatlı, sarnıçlı, tecritli, tanker vb. gibi)
C Römork ve yarı römorklarda
D Çekiciler ve ağır veya havaleli eşya taşıyan karayolu taşıtlarında
   
66 Gümrük gözetimi altındaki eşyanın aslî niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ne ad verilimektedir?
 
A Yükleme
B Boşaltma
C Elleçleme
D Hiçbiri
   
67 Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve eşya fihristi hangi kurum tarafından hazırlanır?
 
A Maliye Bakanlığı
B Hazine Müşteşarlığı
C Gümrük Müşteşarlığı
D Ulaştırma Bakanlığı
   
68 Aşağıdakilerden hangisi Serbest Bölgeler Kanunudur?
 
A 4458
B 5607
C 3218
D 4925
   
69 Özet beyanın, taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce de hangi birime tescil ettirilmesi gerekmektedir?
 
A Gümrük İdaresi
B İl Sağlık Müdürlüğü
C Milli Eğitim Müdürlüğü
D Hiçbiri
   
70 Aşağıdaki gümrük rejimlerinden hangisinde -kural olarak- tüm vergi ve dış ticaret önlemleri tam olarak uygulanır?
 
A Dahilde işleme rejimi
B Serbest dolaşıma giriş rejimi
C Geçici ithalat rejimi
D Transit rejimi
   
71 TIR mevzuatına göre, Karayolu Taşıtı Onay Belgesi verilebilmesi için, taşıtın aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekmektedir?
 
A Gümrük mührü bozulmadan veya belirli bir iz bırakmadan mühürlü kısımdan hiçbir eşya çıkarılamayacak veya içine hiçbir eşya konulamayacak olan taşıtlar
B Eşyaların saklanabileceği hiçbir gizli bölmesi olmayan taşıtlar
C Eşya taşımaya elverişli bölmelerine gümrük kontrolü için kolaylıkla erişebilen taşıtlar
D Hepsi
   
72 İthalat deponun diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Antrepo
B Lojistik Depo
C İhracat Depo
D Soğuk Hava Deposu
   
73 ATA Karnesinin geçerlik süresi kaç yıldır?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
74 Aşağıdaki odalardan hangisi ATA Karnesi vermeye yetkili değildir?
 
A Ankara Ticaret Odası
B İzmir Ticaret Odası
C Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
D Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
   
75 Aşağıdakilerden Hangisi ATA Karnesinin amacıdır?
 
A Ticari Numunelerin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi ile ilgilidir.
B Eşyanın İthalatında ve İhracında Gümrüklerden geçiş süresini kısaltmaktadır.
C Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi
D Hiçbiri
   
76 Ülkemizde ATA Karnelerinin dağtım için Ticaret ve Sanayi odalarını hangi kurum yetkilendirir?
 
A TOBB
B Denizcilik Müşteşarlığı
C Kara Ulaştırma Genel Müdürü
D Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
   
77 Gümrük Mevzuatıza göre Gümrük beyanı hangi şekilde yapılamaz?
 
A Yazılı olarak
B Telefon ile
C Sözlü Olarak
D Bilgisayar yoluyla
   
78 Gümrük mevzuatımıza göre, Türkiye Gümrük Bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollara ne denir?
 
A Karayolu
B Gümrük Yolu
C Otoyol
D Devlet yolu
   
79 Gümrük mevzuatımıza göre, Giriş ve çıkış gümrük kapıları ile havayolu taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesinde inebilecekleri ve gümrük işlemi yapılan havalimanları ve gümrük yolları ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri de alınarak hangi merci tarafından belirlenir?
 
A Ulaştırma Bakanlığı
B İçişleri Bakanlığı
C Gümrük Müsteşarlığı
D Dış Ticaret Müsteşarlığı
   
80 Gümrük Mevzuatımıza göre gümrük işlemleriyle ilgili belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla kaç yıl süre ile saklamak zorundadır?
 
A 1 yıl
B 2 yıl
C 5 yıl
D 8 yıl
   
81 Gümrük Mevzuatımıza göre eşyanın tüm kapılarının açılarak muyane yöntemine ne olarak adlandırılır?
 
A Kısmı Muayene
B Fiziki Muayene
C Tam Muayene
D Harici Muayene
   
82 Ağır veya havaleli eşya taşımaya mahsus araçların Karayolları Genel Müdürlüğünden alması gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Özel Yük Taşıma Belgesi
B CMR Belgesi
C ATA Karnesi
D Tır Karnesi
   
83 Ağır ve Havaleli taşıtlar için alınanÖzel Yük Taşıma Belgesi aşağıdaki kurumların hangisinden alınır?
 
A Karayolları Genel Müdürlüğü
B Dış Ticaret Müşteşarlığı
C Gümrük Müşteşarlığı
D Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğü
   
84 Tır Sözleşmesine göre Karayolu Taşıt onay Belgesi aşağıdaki araçlardan hangisine verilmez?
 
A Kamyonlar
B Özel amaçlar için kullanılan araçlar
C Römörk ve Yarı Römörk
D Otobüs
   
85 Karayolu Taşıt onay Belgesi Hangi kurum tarafından verilmektedir?
 
A Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü
B Harita Genel Müdürlüğü
C Emniyet Genel Müdürlüğü
D Jandarma Genel Komutanlığı
   
86 Tır karnesini aşağıdakilerden hangisi ile ifade edebiliriz?
 
A Gümrük Transit Belgesidir
B Serbest Dolaşım Belgesidir
C Dış Ticaret Belgesidir
D CMR Belgesidir
   
87 Tır Karnesi İhtiva ettiği sayfa sayısına göre kaç yaprak olmak üzere çeşitlere ayrılmıştır.
 
A 6,12,18,24
B 4, 6, 14,20
C 2,8,12,18
D 4,8,12,20
   
88 Aşağıdaki odalardan Hangisi Tır Karnesi işlemleri yapmaya yetkili değildir?
 
A Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
B Bolu Ticaret ve Sanayi Odası
C Van Ticaret ve Sanayi Odası
D Konya Ticaret Odası
   
89 Aşağıdaki odalardan Hangisi Tır Karnesi işlemleri yapmaya yetkilidir?
 
A Bursa Sanayi ve Ticaret Odası
B Mersin Sanayi ve Ticaret Odası
C Kayseri Ticaret Odası
D Hepsi
   
90 Aşağıdaki Ülkelerden hangisi Tır sözleşmesine taraf fakat uygulamayan ülke konumundadır?
 
A Almanya
B Bosna-Hersek
C Belçika
D Danimarka
   
91 Tır Karnesi kaç adet yolculuk için geçerlidir?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
92 TIR sözleşmesine göre, bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir, fakat hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı kaçı geçmemelidir?
 
A Dördü
B Altıyı
C Sekizi
D Onu
   
93 Kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usul ve esasları hangi Kanun ile belirlenmiştir?
 
A Gümrük Kanunu
B Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
C Türk Ceza Kanunu
D Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
   
94 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, herhangi bir eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal etmek fiili hangi suçu teşkil eder?
 
A Kaçakçılık
B Kaçakçılığa Teşebbüs
C Resmi Evrakta Sahtekarlık
D İzinsiz İthal
   
95 TIR karnesinde kayıtlı dökme gelen eşyadaki % kaç oranını aşmayan eksiklik veya fazlalıklar için takibat yapılmaz.
 
A %4
B %3
C %2
D %1
   
96 TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksikliğinin veya fazlalığının tespit edildiğini gösterir tutanağın imzalandığı tarihte yapılan bildirim üzerine ne kadar zaman sürecinde ispatlanmalıdır?
 
A 2 ay
B 3 ay
C 4 ay
D 5 ay
   
97 Aşağıdakilerden hangisi Tır Sistemının prensiblerinden değildir
 
A Araç ve Konteynerların güvenliği
B Uluslar arası Garanti Zinciri
C Tır Karnesi
D Karayolu Taşıt Onay Belgesi
   
98 İthalat vergileri ve Ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracat ile ilgili işlemleri tamamlanmamış eşyanın,gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
 
A Serbest Dolaşım Rejimi
B Dahilde İşleme Rejimi
C Transit Rejimi
D Hariçte İşleme Rejimi

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI